Najczęściej zadawane pytania

Masz pytania dotyczące dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną? Tu znajdziesz odpowiedzi na temat kwestii, które mogą Cię interesować.

Farmę fotowoltaiczną można zbudować na gruncie o klasie bonitacyjnej IV lub niższej. Potencjał inwestycyjny działki zwiększa także bliskość Stacji Elektroenergetycznych lub istniejących linii dystrybucyjnych SN i WN.

Minimalna powierzchnia zarówno dla farmy fotowoltaicznej, jak i wiatrowej to 1,5 ha.

Przepisy nie określają tego jednoznacznie. Czynnikiem, który traktuje się jako uciążliwy, jest głośno pracujący inwerter. Najlepsi w kraju deweloperzy przyjęli jako dobrą praktykę odległość ok. 100 metrów od domów mieszkalnych i my również stosujemy taką zasadę.

Tak, ale nie są one duże. W strefie 10 metrów od farmy fotowoltaicznej nie można sadzić drzew i krzewów, bez pisemnej zgody Inwestora, ani stawiać obiektów budowlanych wyższych niż 2 metry. Z kolei dla farm wiatrowych określa się w planie miejscowym dla inwestycji 500-metrową strefę otaczającą elektrownię, w której nie można stawiać budynków.

Wysokość czynszu dzierżawnego zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od:

  • powierzchni działki i jej kształtu,
  • ekspozycji i nachylenia terenu,
  • istnienia lub braku planu zagospodarowania przestrzennego,
  • odległości od punktu linii średniego napięcia lub Głównego Punktu Zasilającego.

Dlatego stawka czynszu jest zawsze ustalana indywidualnie. Gdy skontaktujesz się z nami w sprawie swojej działki, przeprowadzimy na niej darmowy, szczegółowych audyt i na jego podstawie zaproponujemy Ci konkretną kwotę.

Nie, ponieważ to nie byłoby dla Ciebie opłacalne. W każdym roku czynsz będzie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (wskaźnik inflacji), ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.

Tak. Między podpisaniem umowy a wybudowaniem farmy może minąć od 2 do 5 lat. Przez ten czas możesz uprawiać ziemię tak, jak do tej pory i dodatkowo będziesz otrzymywać już czynsz dzierżawny (postojowe). Inwestor poinformuje Cię na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy, abyś mógł zebrać swoje plony. A jeżeli okaże się, że w tym terminie nie jest to możliwe, otrzymasz za nie odszkodowanie. Jego wysokość będzie określona w umowie.

Umowa dzierżawy zawierana jest na okres 29 lat.

Tak, na warunkach określonych w zawartej Umowie.

Gwarantuje Ci to umowa, którą z nami zawrzesz. Przez cały czas jej trwania jesteś jedynym właścicielem gruntu. Z kolei dzierżawa ustalana jest na 29 lat, ponieważ zgodnie z prawem dopiero po 30 latach możliwe jest zasiedzenie w złej wierze (mówi o tym art. 172 Kodeksu Cywilnego). Dlatego możesz być spokojny o swoje prawo własności teraz i w przyszłości.

Tak. Jeżeli zdecydujesz się sprzedać ziemię w trakcie trwania umowy dzierżawy, nowy właściciel wraz z nią przejmie wszystkie prawa i obowiązki wydzierżawiającego.

W takim przypadku umowa nie wygaśnie, a przejdzie w spadku, wraz z prawami i obowiązkami Wydzierżawiającego na ręce spadkobiercy.

Gdy umowa dzierżawy wygaśnie, Inwestor usunie i zutylizuje panele fotowoltaiczne, a grunt przywróci do stanu pierwotnego na swój koszt. Jeżeli się zgodzisz (i będzie to dopuszczalne prawnie), będzie mógł zostawić wybrane elementów infrastruktury (np. instalacje podziemne, utwardzoną drogę dojazdową). Może to ułatwić działania, jeżeli zdecydujesz ponownie wydzierżawić swoją ziemię pod farmę PV.

Tak, po zakończeniu umowy inwestor przywróci grunty do działalności rolniczej i będziesz mógł znów użytkować teren pod uprawy.

Aby zagwarantować Ci pełne bezpieczeństwo, umowę dzierżawy podpisujemy w obecności notariusza, natomiast koszty z tym związane ponosi Inwestor.

Tak, jest to dochód i należy od niego zapłacić podatek. Przy rozliczeniu na zasadach ogólnych czynsz dzierżawny objęty jest stawką 17% lub 32% kwoty netto, w zależności od tego, jaki próg podatkowy osiągniesz w danym roku.

Od dnia rozpoczęcia budowy farmy Inwestor ponosi pozostałe opłaty takie jak: podatek rolny, podatek od nieruchomości czy opłaty związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej.

Jeżeli uprawiasz ziemię, którą chcesz wydzierżawić, możesz otrzymywać dopłatę obszarową jednolitą za okres między podpisaniem umowy a rozpoczęciem budowy inwestycji. Dotacja ta jest przyznawana na grunty użytkowane rolniczo w dobrej kulturze rolnej przez cały rok kalendarzowy. A będziesz musiał przerwać tę działalność, gdy inwestor rozpocznie prace na Twojej działce. Z drugiej strony od tego momentu będziesz otrzymywać wyższy czynsz, więc dzierżawa gruntu jest dla Ciebie opłacalna przez cały okres umowy.

Farma fotowoltaiczna na Twojej ziemi przyniesie Ci wiele korzyści. Przede wszystkim:

  • zagwarantuje Ci stabilne i wysokie zarobki przez wiele lat bez dodatkowej pracy,
  • wypłata czynszu jest niezależna od warunków pogodowych i cen płodów rolnych, więc nie wiąże się z ryzykiem,
  • farma, w przeciwieństwie do uprawy rolnej, nie wymaga z Twojej strony żadnych nakładów finansowych,
  • w przypadku gruntów klasy IV i niższej wydzierżawienie ziemi jest bardziej opłacalne niż uprawa,
  • różnicujesz swoje źródła przychodów, dzięki czemu Twoja sytuacja finansowa jest bardziej stabilna,
  • masz realny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

dodatkowe informacje

Chcesz dowiedzieć się więcej?

BLOG

Na naszym blogu znajdziesz więcej informacji o fotowoltaice.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami, a chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości.